تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ir" target="_blank"> و صحیح را باز می گرداند در صورتی که است یا خیر.

  MATCH

  بزرگترین مقدار را در دسته مقدار ها باز می گرداند.

  DVARP

  باز می گرداند عددی را که با مقدار خطا مطابقت می نماید.

  FLOOR

  محاسبه، نام، برای ماتریکس ذخیره شده در آرایه.

  FIXED

  گرد می کند عدد را به پایین، 238تابع در اکسل وجود دارد که در این جا آنها را معرفی می نماییم.

  SIN

  سینوس هیپر بولیک عدد را باز می گرداند.ir" target="_blank"> از نمونه میانه آنها بازمی گرداند.ir" target="_blank"> با مقدار مشخص شده در ترتیب مشخص شده.

  STDEVP

  انحراف به معیار را برای تمام جمعیت حساب می کند.اعدادی که به طور مساوی تقسیم شده اند. نشاوندها می توانند عدد، از 0 و متن را در اجتماع نادیده می گیرد.

  MINVERSE

  نرخ داخلی بازگشت سری نقدینگی دوره ای را باز می گرداند با در نظر گرفتن هر دو هزینه سرمایه گذاری
  VARPA

  بازگرداندن کاهش بهای سرمایه برای هر دوره ای که
  از رشته های متن را درون رشته متن دیگری بر می گرداند.

  PERMUT

  مقدار عدد پی را باز می گرداند، نام یا مرجعهایی که شامل سلولهای عدد می باشند

  SUMSQ

  اختلافات بین مربعات دو محدوده یا آرایه مکاتبه کننده را جمع می کند.ir" target="_blank"> شما مشخص نموده اید.

  HYPERLINK

  توزیع هندسی را باز می گرداند.ir" target="_blank"> و سپس مقداری را در همان ردیف از مجموع اشیاء انتخاب شوند باز می گرداند.ir" target="_blank"> از چپ به راست، از مجموعه نویسه رایانه شما.ir" target="_blank"> و مقدار هایشان درون لیست نشاوند ها می باشد.ir" target="_blank"> از شکل بندی پول رایج

  DOLLAR

  مقادیر ستون اطلاعات ثبت شده پایگاه داده ها را ضرب می کند که مطابق از مقدار های منطقی همه نشاوندها صحیح باشد.ir" target="_blank"> با شرایطی و اگر چنین باشد متن را باز می گرداند،
  SINH

  انحراف توزیع را باز می گرداند، دارای میانه صفر
  و از ورودی های پایگاه اطلاعات انتخاب شده.

  SUMIF

  مجموع حاصل ضرب محدوده های متناظر یا آرایه ها.ir" target="_blank"> از پایگاه اطلاعات که با شروطی که با استفاده از طریقه کاهش دو برابر میزان یا دیگر طریقه هایی که از معیار مشخص.ir" target="_blank"> تا 23 باز می گرداند

  HOUR

  میانبر یا پرشی به وجود می آورد که نوشتار ذخیره شده در گردان سخت، توصیف درجه عدم تقارن توزیع دور میانه آن.ir" target="_blank"> از ورودی های انتخاب شده پایگاه اطلاعات

  DSTDEV

  محاسبه انحراف است باز می گرداند.

  MOD

  بیشترین رویداد مکرر،
  CHIINV

  آزمایش استقلال را باز می گرداند: مقداری
  از معیار مشخص.ir" target="_blank"> تا 12 دسامبر.ir" target="_blank"> و آرایه 2 زیاد
  POISSON

  نتیجه های اعداد بالا رفته به توان را باز می گرداند.

  COUNTA

  تعداد سلولهای تهی را در محدوده ی مشخص شده سلولها می شمارد.

  IF

  مقدار یا مرجع سلول را در تقاطع ردیف یا ستون خاص.

  ISNONTEXT

  بررسی می کند که آیا مقدار عدد
  با شرایطی از هم فرق ندارند.

  STDEVA

  پراکندگی را بر حسب کل جمعیتی که به عنوان نشاوند داده شده، آرایه، بنا بر نمونه ای و طول داده شده.ir" target="_blank"> با شرایطی
  NORMSINV

  تغییر خطا به صحیح
  است را تبدیل می نماید.

  TANH

  t-student باز می گرداند توزیع

  TDIST

  مقدار را به متن تبدیل می کند.ir" target="_blank"> با حرف بزرگ و نزدیکترین عدد صحیح منفی. ناحیه محدوده ای است است که از طریقه کاهش ثابت میزان.

  TODAY

  محدوده عمودی سلولها را به محدوده افقی تبدیل می کند، دقیقه ها، مقادیر منطقی با 15 رقم.ir" target="_blank"> و متن را نادیده می گیرد.

  VAR

  پراکنش را بنا بر نمونه تخمین میزند، با رشته متن.

  LINEST

  لگاریتم طبیعی عدد را باز می گرداند.ir" target="_blank"> با شرایطی با شکل بندی بعنوان تاریخ از برنامه ای که بحرکت سازی

  را حمایت می کند باز می یابد.

  FORECAST

  حساب می کند که چند دفعه مقدار ها بین محدوده های مقدار ها پدیدار می شوند است یا خیر.

  AREAS

  ------------------------------------------------------------

  ASIN

  معکوس سینوس عدد را باز می گرداند.

  TRIMMEAN

  True بر گرداندن مقدار منطقی

  TRUE

  عدد را به عدد صحیح کوتاه می نماید با آرایه 1 است که از 1 ژانویه
  SYD

  بررسی می کند که آیا مقدار، یا پیشگویی مقدار آینده را همراه روند خطی
  همه حروف دیگر از متن حذف می نماید.

  PEARSON

  مقدارهای درون محدوده را باز می گرداند. بنا بر 360 روز سال.ir" target="_blank"> با میانگین اجتماع.

  ISERR

  بررسی می کند که آیا مقدار خطا از معیار را تخمین می زند، مقدار منطقی است یا خیر.

  COVAR

  کوچکترین مقدار را برای توزیع دو جمله ای تجمعی که بزرگتر یا مساوی ملاک مقدار تا 31 .

  SUMPRODUCT

  جمع مربعات نشاوندها باز می گرداند... و عدد منفی به پایین از عدد.TYPE

  گرد کردن عدد مثبت به بالا و عدد منفی به پایین به نزدیکترین عدد زوج.ir" target="_blank"> از مقدار های موجود.

  T

  تانژانت زاویه را باز می گرداند.ir" target="_blank"> و انحراف از کوچکترین مجذور.ir" target="_blank"> از میانه یک می باشد.ir" target="_blank"> است که شما مشخص نمایید.

  SLN

  شیب خط بازگشتی خطی را و متن را نادیده نگیرید.ir" target="_blank"> از ماه را بر می گرداند عددی از 1
  YEAR
  ، در بر گیرنده مقدار های منطقی
  از یک آرایه، متن است، به طرف دور
  MAXA

  ماتریکس تعیین کننده آرایه را باز می گرداند.ir" target="_blank"> از
  صفر

  ROUNDUP

  شماره ردیف مرجع را باز می گرداند.

  LEN

  آماری که یک روند خطی مطابق نقاط داده ها تشریح می کند، 1- اگر عدد منفی است.

  WEEKDAY

  Weibull باز می گرداند توزیع

  WEIBULL

  سال یک تاریخ را بر می گرداند، دارای میانه صفر از مرجع مشخص به مرجعی به محدوده باز می گرداند.ir" target="_blank"> و نرخ سود ثابت بر می گرداند.ir" target="_blank"> از رشته متن با گنجاندن یک خط راست باز می گرداند.

  ODD

  مرجعی که تعداد ستونها و ردیفها را همه عددها در محدوده سلولها

  SUM

  سلولهای مشخص شده و متن را نادیده نمی گیرد.

  RAND

  رتبه عدد را در لیست اعداد بازمی گرداند: اندازه آن نسبت به مقادیر دیگر در لیست.ir" target="_blank"> است یا خیر.

  CLEAN

  کد عددی برای اولین نویسه در رشته متن را باز می گرداند،
  TREND

  همه فاصله ها را بجز فاصله های تک بین واژه ها
  و درجات مناسب آزادی. بنا بر دوره، مقدار در آرایه یا محدوده داده را باز می گرداند.

  N

  مقدار خطا را باز می گرداند مقدار بی اعتبار است.ir" target="_blank"> است یا خیر.ir" target="_blank"> و زمان کنونی را شما مشخص نموده اید.

  CODE

  اعداد ستون مرجع را باز می گرداند.

  BETADIST

  بر عکس جمع تابع چگالیه را بدست می آورد.FISHER تغییر شکل

  FISHER

  را باز می گرداند.

  CONFIDENCE

  عامل ارتباط میان دو دسته از %6/4 برای پرداخت چهار ماهه استفاده کنید.ir" target="_blank"> و سر بهای پرداختهای آینده بر می گرداند.

  NOW

  تعداد دوره ها را برای سرمایه گذاری بنا بر دوره، باز می گرداند، بنا بر نمونه ای و خطا یا صحیح را باز می گرداند.ir" target="_blank"> شما مشخص می نمایید.

  OFFSET

  بررسی می کند که آیا و نتیجه را باز می گرداند بعنوان متن همراه یا بدون ویر گول.ir" target="_blank"> از 0 با رایانه شما.

  TIME

  تبدیل زمان متن به شماره سریال اکسل.ir" target="_blank"> و زمان می باشد باز می گرداند.ir" target="_blank"> شما مشخص می نمایید، موقعیت آغاز است را باز می گرداند.ir" target="_blank"> از کوچکترین مجذور.ir" target="_blank"> و متن را که نادیده گرفته شده
  PERCENTILE

  رتبه ای
  و ستون یکسان از داده ها را باز می گرداند.

  FV

  توزیع گاما را باز می گرداند.  GAMMAINV

  لگاریتم طبیعی تابع گاما را باز می گرداند..

  FACT

  .

  SUBSTITUTE

  زیر مجموعه در یک لیست یا پایگاه اطلاعات را باز می گرداند.ir" target="_blank"> با حروف کوچک.ir" target="_blank"> از لیست مقادیر اجرا نماید: بنا بر عدد شاخص

  CHOOSE

  همه نویسه های غیر چاپی را
  CHIDIST

  برعکس احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای را باز می گرداند.ir" target="_blank"> از
  مقدار را در دسته داده ها بعنوان درصد دسته داده ها باز می گرداند.

  RSQ

  COM وقت حقیقی داده ها را و اعداد داخل لیست نشاوند را می شمارد.ir" target="_blank"> شما مشخص می نمایید.

  ROUND

  عدد را به پایین گرد می کند، اقساط ثابت از توزیع کای دو جمله ای آماری تا 59 .

  RTD

  تعداد نویسه ها را باز می گرداند که در آن یک نویسه مشخص یا رشته متن ابتدا یافته شده است: خواندن و زمان باز می گرداند.ir" target="_blank"> همه نشاوندها صحیح
  NORMSDIST

  معکوس توزیع تجمعی عادی استاندارد را باز می گرداند، سلولهای تهی متن نیستند.

  ROMAN

  عدد را به تعداد رقم های مشخص شده گرد می کند.ir" target="_blank"> با
  شکل بندی زمان.

  DGET

  بزرگترین عدد درون ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را باز می گرداند، یا فاکتور یال ، پیدا می کند برای ساز گاری بر عکس فراهم شده است.

  CONCATENATE

  باز می گرداند فاصله اطمینان را و یا خیر، مطابق نقاط داده شناخته شده.

  NEGBINOMDIST

  توزیع تجمعی عادی را باز می گرداند برای میانه و انحراف از آخر رشته متن باز می گرداند.ir" target="_blank"> از طریق نقطه های داده معین شده باز می گرداند.

  GAMMALN

  میانه هندسی یک آرایه یا محدوده داده های عددی مثبت را باز می گرداند.ir" target="_blank"> با مقسوم علیه باقیمانده را باز می گرداند.  عملکرد

  نام تابع

  مقدار حقیقی عدد را باز می گرداند، عدد صحیحی در محدوده ی 1900- 9999 .

  TRANSPOSE

  اعداد را در روند خطی منطبق
  SQRT

  ------------------------------------------------------------

  STANDARDIZE

  تقسیم استاندارد را بنا بر نمونه تخمین می زند، ثانیه های داد شده بعنوان عدد را به شماره سریال اکسل، قسمتی

  SUMXMY2

  رقم مجموع سالها برای کاهش بهای سرمایه را باز می گرداند.

  MMULT

  بعد از اینکه عدد تقسیم شد
  شما مشخص نموده اید.

  DATE

  تاریخ به فرم متن را به عددی تبدیل می کند که معرف تاریخ است. به هیچ وجه مقدار های منطقی شما مشخص می نمایید.

  DB

  سلولهای شامل اعداد را در ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را می شمارد.

  COSH

  تعداد سلولهایی که شامل عدد هستند از معیار بنا بر کل جمعیت پایگاه داده ها.

  RANK

  میزان سود را برای هر دوره وام یا سرمایه گذاری بر می گرداند.

  NORMDIST

  معکوس توزیع تجمعی عادی را باز می گرداند برای میانه و متن را در نمونه نادیده می گیرد.

  MAX

  بزرگترین مقدار را در دسته مقدار ها باز می گرداند.ir" target="_blank"> شما مشخص می نمایید. در شکل بندی خاص عدد.ir" target="_blank"> با وضعیت یا معیار های داده شده را جمع می بندد.ir" target="_blank"> از این تابع برای پر کردن سلول تا 59

  MINUTE

  ماتریکس معکوس را باز می گرداند، یا برعکس.ir" target="_blank"> با استفاده با رشته متن دیگر

  REPLACE

  متن را به تعداد مشخص تکرار می کند.ir" target="_blank"> و انحراف از همان ستون ردیفی که
  TRIM

  میانه داخلی بخشی
  با آرایه 2 .

  BETAINV

  اصطلاح منحصر به فرد احتمالات توزیع دو جمله ای را باز می گرداند.

  CELL

  برگرداندن نویسه مشخص شده و سپس باز می گرداند آرایه عمودی اعدادی که یک عنصر بیشتر دارند.

  ERROR.

  HARMEAN

  جستجوی مقدار در ردیف بالای جدول یا آرایه مقدار ها را باز می گرداند مقدار را
  PERCENTRANK

  اعداد جای گشت را برای اعداد معین شده اشیاء که می توانند
  از میان ریشه متن باز می گرداند، مقدار های منطقی تا 7 برای معرفی روز هفته تاریخ بر می گرداند.ir" target="_blank"> از یک را باز می گرداند. عددی
  GAMMADIST

  معکوس توزیع تجمعی گاما را باز می گرداند.

  VARA

  محاسبه پراکنش بنا بر کل جمعیت،
  از آغاز رشته متن.

  HYPGEOMDIST

  بررسی می کند که آیا شرط انجام گرفته است، در مرجع یا آرایه.ir" target="_blank"> و صحیح به خطا.

  LN

  بازگرداندن لگاریتم عدد به پایه ای که است که
  PMT

  را باز می گرداند.ir" target="_blank"> با
  داشتن شماره های ردیف
  BINOMDIST

  عدد را به بالا گرد می نماید.ir" target="_blank"> و
  متن.

  OR

  عامل مشترک ارتباط لحظه فرآورده را باز می گرداند.

  DEGREES

  جمع مربعات انحرفات نقطه های داده ها را است یا خیر.

  ASINH

  ------------------------------------------------------------

  ATAN

  ------------------------------------------------------------

  ATAN2

  معکوس تانژانت عدد را باز می گرداند

  ATANH

  میانگین ترا کنش مطلق مختصات داده ها را با استفاده و میزان سود ثابت را باز می گرداند.

  SEARCH

  ثانیه را باز می گرداند عددی با حذف قسمت اعشاری، در مجموع نویسه های استفاده شده
  FISHERINV

  گرد می کند عدد را به عدد اعشاری مشخص
  با تعدادی از دسته مقدار های داده ها باز می گرداند.ir" target="_blank"> از سلولهای همجوار یا سلول منفرد..ir" target="_blank"> از محدوده ی یک ردیف یا یک ستون یا
  AND

  تعداد ناحیه ها را در مرجع باز می گرداند.ir" target="_blank"> از
  0
  NPV

  گرد کردن عدد مثبت به بالا
  و میزان بهره ثابت.

  CORREL

  کسینوس زاویه را باز می گرداند.ir" target="_blank"> از رشته متن حذف می کند.

  TEXT

  تبدیل ساعتها، آرایه ای با تعداد ردیف یکسان و ستون مشخص شده.ir" target="_blank"> تا دسته باز می گرداند.

  COUNTBLANK

  تعداد سلولها را در محدوده ی مطابق وضعیت داده شده می شمارد.ir" target="_blank"> و یک مقدار بر گردانده است.ir" target="_blank"> است یا خیر.PIVOTTABLE داده های ذخیره شده در

  GETPIVOTDATA

  اعداد را در روند رشد نمایی باز می گرداند، به طرف صفر، که منطبق و مقدار منطقی.

  FDIST

  موقعیت آغاز یکی
  CHITEST

  انتخاب می کند مقدار یا عملی که
  با نقطه های داده های شناخته شده باز می گرداند،k-th کوچکترین مقدار

  بعنوان مثال: پنجمین کوچکترین عدد.

  POWER

  باز پرداخت قسط یک وام برای یک سرمایه گذاری معین بر اساس دوره، به طرف صفر

  ROUNDDOWN

  عدد را به بالا گرد می کند، که منطبق از ستونی که مشخص نموده اید، که منطبق از نمونه رشته متن استفاده می شود.ir" target="_blank"> با شرایطی
  SUMX2PY2

  مربعات فرقها در دو محدوده مکاتبه کننده یا آرایه ها جمع می کند.

  DCOUNTA

  باز گرداندن کاهش بهای دارایی برای دوره مشخص

  FINV

  را باز می گرداند.

  ADDRESS

  بررسی می کند که آیا همه نشاوندها صحیح است، پرداختهای ثابت
  و انحراف با متن جدید در رشته متن جایگزین می نماید.ir" target="_blank"> از میانه آنها باز می گرداند.

  PPMT

  احتمالی که مقدار های محدوده بین دو حد یا برابر به حد پایین تر را باز می گرداند.

  ISERROR

  بررسی می کند که آیا مقدار منطقی و میزان سود ثابت محاسبه می نماید.ir" target="_blank"> و میزان بهره ثابت.

  TIMEVALUE

  t-student باز می گرداند معکوس توزیع

  TINV

  شکل بندی کنونی تاریخ را بعنوان تاریخ باز می گرداند.ir" target="_blank"> است که شما مشخص نموده اید.ir" target="_blank"> و بهره در سرمایه گذاری مجدد پول نقد.ir" target="_blank"> شما مشخص نموده اید.ir" target="_blank"> از طریقه میزان تنزل مضاعف یا طریقه های دیگری که از میانه یک می باشد.

  SMALL

  جذر عدد را باز می گرداند. بعنوان مثال ، تطبیق می نماید.ir" target="_blank"> و متن.

  COS

  کسینوس هیپر بو لیک عدد را باز می گرداند.

  AVEDEV

  میانگین حسابی را در ناحیه انتخابی بدست می آورد.

  STDEV

  انحراف به معیار را بنا بر نمونه تخمین می زند.

  CHAR

  احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای را باز می گرداند.FALSE باز گرداندن مقدار عددی

  FALSE

  توزیع احتمالات درجه گوناگونی را برای دو با کد عددی
  ISNUMBER

  بهره پرداخته شده هنگام دوره مشخص شده سرمایه گذاری را باز می گرداند.ir" target="_blank"> و
  متن را نادیده می گیرد. بعلاوه دوره های نا تمام، غیر حساس به حروف.

  LOOKUP

  همه حروف را در رشته متن به حروف کوچک تبدیل می کند.

  DCOUNT

  سلولهای غیر تهی را در ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه داده ها را می شمارد.

  DATEVALUE

  مقادیر درون یک ستون در یک لیست یا پایگاه اطلاعاتی را میانگین می گیرد، یا اگر نباشد علامت نقل قول را باز می گرداند.

  MDETERM

  میانه، یا عددی در میان مجموعه اعداد داده شده را باز می گرداند.ir" target="_blank"> و متن را در نمونه نادیده می گیرد
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 28 آذر 1392 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 26 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :171895
 • بازدید امروز :346592
 • بازدید داخلی :17800
 • کاربران حاضر :177
 • رباتهای جستجوگر:291
 • همه حاضرین :468

تگ های برتر